ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I

 

{Κανονισμοί:  8 (1) (στ),10(1) και 11(1)(β)}

 

 

Κατάλογος Τελών Συμμετοχής στο Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α.

 

 

 

 

 

1.0

Τέλος Εγγραφής Μέλους

20 €

2.0

Τέλος Ετήσιας  Συνδρομής  ή Τέλος Άδειας για Σκοπούς Υποβολής Προσφοράς

220€

2.1

Με την καταβολή του Τέλους Ετήσιας Συνδρομής  η «Άδεια για Σκοπούς Υποβολής Προσφοράς»  εκδίδεται χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση

 

2.2

Τέλος «Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων Έργου» ή «Τέλος  Έργου».

 

 

 

 

 

Α τάξης Πείρα,

300€

 

Β τάξης Πείρα,

250€

 

Γ τάξης Πείρα,

200€

 

Δ τάξης Πείρα,

150€

 

Ε τάξης Πείρα,

100€

2.2.1

Πείρα σημαίνει την κατάταξη Πείρας  της αντίστοιχης Ετήσιας Άδειας που κατέχει το Μέλος, σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Νόμο κατά την ημερομηνία Ανάληψης του Έργου

 

2.2.2

Σε περίπτωση κατοχής  Άδειας Οικοδομικών και Άδειας Τεχνικών Έργων για σκοπούς καθορισμού του Τέλους , λαμβάνεται υπόψη η ψηλότερη κατάταξη.

 

2.2.3

Το ήμισυ του «Τέλους Έργου»  πιστώνεται στον Λογαριασμό του Μέλους ως επιστροφή όταν και εφόσον ολοκληρωθεί το έργο και ικανοποιηθεί ο Κ.Ο.Δ.Α. ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις και όροι των Κανονισμών ΚΟΔΑ και της Κείμενης Νομοθεσίας  για το συγκεκριμένο Έργο.